درباره من

به دنبال مطالعه و تحقیقات در حوزه آی تی و کامپیوتر بوده ام و همیشه رویای من انتقال دانشم به افراد کنجکاو و علاقه مند بوده که در این موسسه به آن دست یافتم.

وب سایت:

آدرس وبلاگ

ایمیل:
تلگرام:

آیدی تلگرام

شماره تماس:

ماموریت و بیوگرافی

مهرداد زمانی دارای مدرک کارشناسی ارشد در فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد البرز است. از دیگر سوابق علمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

دﯾﭙﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ – ﺗﻬﺮان 1368

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮد در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ – داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج 1379

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و رﺑﺎﺗﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان 1388

دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن (داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي)

مهارت ها

توسعه وب 95%
برنامه نویسی فول استک 85%
مسلط به مفهیم شبکه 80%
وردپرس و PHP 60%
فتوشاپ و پریمیر 74%

ارسال پیغام

دوره های آموزشی من